Közadatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletei alapján

Utolsó módosítás dátuma: 2023. február

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
2. Székhely: 2000 Szentedre Pátriárka u. 7.
3. Postacím: 2000 Szentendre, Pf. 67.
4. Telefonszám: 26/310-222
5. Faxszám: 26/310-320
6. Központi elektronikus levélcím:
info@pmk.hu
7. A honlap URL-je: www.hbpmk.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7.; +36-26/310-222;

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Tóth Máté igazgató

10. Az ügyfélfogadás rendje: Nyitvatartás

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra: A szervezeti struktúra ábrája

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Igazgató:

Dr. Tóth Máté
26/310-222 /102
2001 Szentendre, Pf. 67.

igazgato@pmk.hu

Általános igazgatóhelyettes:

Tóth-Jávorka Brigitta

26/310-222 /111
2001 Szentendre, Pf. 67.

altalanosigh@pmk.hu

Megyei igazgatóhelyettes:

Pongrácz Katalin
26/310-870
2001 Szentendre, Pf. 67.

modszertan@pmk.hu, pongracz.katalin@pmk.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek: Nincsenek felügyelt költségvetési szervek.

1.3. Gazdálkodó szervezetek: Nincsenek a szervezet tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervek.

1.4. Közalapítványok: Szentendrei Könyvtárkulturáért Alapítvány, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7., adószám: 18714193-2-13, számlaszám: OTP 11742087-20080657

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Pest megyei könyvtáros

2.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7., 26/310-222; 26/310-320; info@pmk.hu

A folyóirat kiadása szünetel.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
2000 Szentendre, Városház tér 3.
06-26-300-407; 06-26-816-144; 06-26-816-127

kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
www.szentendre.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

szentendre.hu/ugyintezes/ugyfelfogadasi-rend/

1.7. Költségvetési szervek: Nincs közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

www.hbpmk.hu/dokumentumok

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Alapító okirat

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: SZMSZ

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Könyvtárhasználati Szabályzat 

4. Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: Díjtáblázat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei: Nincs költsége.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár kiadványainak listája

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:

helyismereti, helytörténeti, könyvtárszakmai kiadványok, módszertani útmutatók, füzetek

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Helytörténeti gyűjtemény

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Díjtáblázat

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések: A szervezet nem testületi szerv.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: A szervezet nem döntéshozó szerv

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok: Nincs a szervezet által kiírt pályázat.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

www.hbpmk.hu/allas

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Közzétételi szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7., 26/310-222; 26/310-320; info@pmk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:      

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Statisztika

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nem releváns.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nem releváns.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: nem releváns.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: nem releváns.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

2015 – könyvtári szakértői vizsgálat

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Beszámolók

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései: http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési tervek

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:

http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Költségvetési beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

46 fő

 

5+1 fő

 

II. Közzétételi egység: Támogatások: nem nyújtottunk támogatást.

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai

 http://www.hbpmk.hu/dokumentumok

 5 millió forint feletti szerződések

IV. Közzétételi egység: Koncessziók: nincsenek koncessziók.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések: nincsenek ilyen kifizetések.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések: nincs ilyen fejlesztés.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről: http://www.hbpmk.hu/dokumentumok Közbeszerzés – adásvételi szerződés könyvbeszerzésre